آخرین کسوف قرن بیستم

20,000 تومان

تمبر آخرین کسوف قرن بیستم منتشر شده در سال 1378