آزادی خرمشهر 1364

500 تومان

تمبر آزادی خرمشهر 1364 منتشر شده در سال 1364