آغاز پانزدهمین قرن هجرت 1358

2,500 تومان

تمبر آغاز پانزدهمین قرن هجرت 1358 منتشر شده در سال 1358