آغاز پانزدهمین قرن هجرت 1359

2,000 تومان

تمبر آغاز پانزدهمین قرن هجرت 1359 منتشر شده در سال 1359