آقای گل جهان – علی دائی

2,000 تومان

تمبر آقای گل جهان علی دائی منتشر شده در سال 1383