اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا 1371

3,000 تومان

تمبر اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا 1371 منتشر شده در سال 1371