اتصال راه آهن ایران – ترکیه

10,000 تومان

تمبر اتصال راه آهن ایران ترکیه منتشر شده در سال 1350