اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

27,000 تومان

تمبر اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو منتشر شده در سال 1345