اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

2,000 تومان

تمبر اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی منتشر شده در سال 1354