افتتاح بیمارستان نمازی شیراز 1335

850,000 تومان

تمبر افتتاح بیمارستان نمازی شیراز منتشر شده در سال 1335