افتتاح سد امیر کبیر کرج 1341

25,000 تومان

تمبر افتتاح سد امیر کبیر کرج منتشر شده در سال 1341