افتتاح موزه فرش

6,000 تومان

تمبر افتتاح موزه فرش منتشر شده در سال 1356