افتتاح موزه پست ایران

2,000 تومان

تمبر افتتاح موزه پست ایران منتشر شده در سال 1369