انقلاب سفید 1350

9,000 تومان

تمبر انقلاب سفید 1350 منتشر شده در سال 1350