اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی 1348

5,000 تومان

تمبر اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی 1348 منتشر شده در سال 1348