اولین سمینار منطقه ای مسائل آموزشی و رفاهی ناشنوایان

2,000 تومان

تمبر اولین سمینار منطقه ای مسائل آموزشی و رفاهی ناشنوایان منتشر شده در سال 1356