بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی 1360

500 تومان

تمبر بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی 1360 منتشر شده در سال 1360