بزرگداشت استاد شهریار 1368

500 تومان

تمبر بزرگداشت استاد شهریار 1368 منتشر شده در سال 1368