بزرگداشت استاد شهریار 1371

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت استاد شهریار 1371 منتشر شده در سال 1371