بزرگداشت استاد مطهری 1359

500 تومان

تمبر بزرگداشت استاد مطهری 1359 منتشر شده در سال 1359