بزرگداشت امام خمینی سری هوایی 1368

2,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی سری هوایی 1368 منتشر شده در سال 1368