بزرگداشت امام خمینی 1369

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1369 منتشر شده در سال 1369