بزرگداشت امام خمینی 1371

2,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1371 منتشر شده در سال 1371