بزرگداشت امام خمینی 1372

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1372 منتشر شده در سال 1372