بزرگداشت امام خمینی 1373

2,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1373 منتشر شده در سال 1373