بزرگداشت امام خمینی 1375

2,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1375 منتشر شده در سال 1375