بزرگداشت امام خمینی 1376

1,500 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1376 منتشر شده در سال 1376