بزرگداشت امام خمینی 1377

2,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی 1377 منتشر شده در سال 1377