بزرگداشت امام خمینی

10,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی منتشر شده در سال 1370