بزرگداشت امام خمینی

4,000 تومان

تمبر بزرگداشت امام خمینی منتشر شده در سال 1368