بزرگداشت بو علی سینا – روز پزشک

4,000 تومان

تمبر بزرگداشت بو علی سینا روز پزشک منتشر شده در سال 1383