بزرگداشت جهان پهلوان تختی

500 تومان

تمبر بزرگداشت جهان پهلوان تختی منتشر شده در سال 1366