بزرگداشت دکتر علی شریعتی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت دکتر علی شریعتی منتشر شده در سال 1359