بزرگداشت سالگرد قیام مردم تبریز

500 تومان

تمبر بزرگداشت سالگرد قیام مردم تبریز منتشر شده در سال 1366