بزرگداشت ستوان استامبولی

500 تومان

تمبر بزرگداشت ستوان استامبولی منتشر شده در سال 1361