بزرگداشت سید محمود طالقانی 1359

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت سید محمود طالقانی 1359 منتشر شده در سال 1359