بزرگداشت شمس تبریزی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت شمس تبریزی منتشر شده در سال 1390