بزرگداشت شهادت سید مصطفی خمینی

500 تومان

تمبر بزرگداشت شهادت سید مصطفی خمینی منتشر شده در سال 1363