بزرگداشت شهید تندگویان 1374

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت شهید تندگویان 1374 منتشر شده در سال 1374