بزرگداشت شهید حسینی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت شهید حسینی منتشر شده در سال 1370