بزرگداشت شهید دکتر شقاقی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت شهید دکتر شقاقی منتشر شده در سال 1374