بزرگداشت شهید گنجی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت شهید گنجی منتشر شده در سال 1370