بزرگداشت شیخ راغب حرب

500 تومان

تمبر بزرگداشت شیخ راغب حرب منتشر شده در سال 1363