بزرگداشت فداکاری های رزمندگان اسلام 1361

500 تومان

تمبر بزرگداشت فداکاری های رزمندگان اسلام 1361 منتشر شده در سال 1361