بزرگداشت مرحوم ساروقی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت مرحوم ساروقی منتشر شده در سال 1386