بزرگداشت مقدس اردبیلی

1,000 تومان

تمبر بزرگداشت مقدس اردبیلی منتشر شده در سال 1375