بزرگداشت مولوی و علامه اقبال

8,000 تومان

تمبر بزرگداشت مولوی و علامه اقبال منتشر شده در سال 1376