بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

5,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری منتشر شده در سال 1354