بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

5,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سالگرد یونیسف منتشر شده در سال 1350