بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

230,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک منتشر شده در سال 1342